Penguin

Chránená dielňa

Od 01.07.2013 bol našej spoločnosti priznaný štatút chráneného pracoviska.

Využite náhradné plnenie pre rok 2013.

  1. Ušetríme Vám peniaze, ktoré by ste zbytočne zaplatili štátu.
  2. Ponúkame Vám naše služby – pranie kobercov
  3. Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
  4. Získajte NÁHRADNÉ PLNENIE na 100%-nú hodnotu nami ponúkaných služieb.
  5. Administratívu (vypĺňanie tlačív) spravíme za Vás.

Čo je to náhradné plnenie

Spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, je povinná podľa zákona č. 5/2004 o službách  zamestnanosti, zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu jeho zamestnancov. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho pracovníka zaplatiť odvody štátu (za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou).

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj NÁHRADNÝM PLNENÍM.
Čo v praxi znamená,  zadať zákazku alebo odobrať služby (výrobky) chránenému pracovisku (chránenej dielni). Chránené pracovisko (dielňa), je pracovisko v ktorom počet pracovníkov so ZP tvorí min 50% k celkovému počtu zamestnancov.

Podľa zákona je na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím (ZP) je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre daný kalendárny rok).

Celková cena práce pre rok 2013 bola Štatistickým úradom stanovená na1057,24 EUR.

Odvod za nesplnenie povinnosti:
odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2013 je 951 €
(0,9 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2013 vo výške 1.057,24 €)

Hodnota zadanej zákazky, odobraných výrobkov alebo služieb ako náhradné plnenie:
Hodnota zákaziek, výrobkov alebo služieb pre rok 2013 je 845 €
(0,8 násobok celkovej ceny práce, ktorá je pre rok 2013 vo výške 1.057,24 €)

 

Využite náhradné plnenie pre rok 2013.

  1. Vám ušetríme peniaze ktoré by ste zbytočne zaplatili štátu.
  2. Vyrobíme Vám propagačné materiály na mieru - naša ponuka
  3. Podporíte zamestnávanie ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou.
  4. Získajte NÁHRADNÉ PLNENIE na 100%-nú hodnotu nami ponúkaných služieb.
  5. Administratívu (vypĺňanie tlačív) spravíme za Vás.